VÁŠ NÁKUPNÝ KOŠÍK: 0 produktov v sume 0,00 €

PRIHLÁSENIE  |  REGISTRÁCIA

REKLAMAČNÝ PORIADOK

I. Právo kupujúceho na reklamovanie chybného tovaru

I.I Pri zistení závady u zakúpeného tovaru má kupujúci právo túto závadu reklamovať pri prevzatí tovaru, alebo v záručnej dobe. Rastislav Kuric (predávajúci) zodpovedá za to, že predávaný tovar má požadovanú kvalitu a množstvo, a že zodpovedá príslušným normám. Ďalej zodpovedá za chyby zjavné, ktoré má zakúpený tovar, za chyby skryté, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru kupujúcim v priebehu záručnej doby. Toto neplatí pre prípady uvedené v bode I.II.

I.II Reklamáciu nie je možné uplatniť na chyby, ktoré zapríčinil kupujúci po prevzatí tovaru vlastnou dopravou, chybnou montážou a neodbornou úpravou tovaru, ktoré sú v rozpore s návodom na používanie a údržbou tovaru, a chyby, ktoré vznikli bežným opotrebovaním alebo používaním v prostredí, na ktoré nie je tovar určený. Takiež nie je možné uplatniť reklamáciu na svietidlá, transformátory a iné komponenty, na ktorých bol vykonaný zásah do zapojenia.

II. Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

II.I Kupujúci uplatňuje reklamáciu písomnou formou, listom alebo e-mailom.

II.II Zakúpenie reklamovaného tovaru kupujúci dokazuje príslušným predajným dokladom. Bez predloženia tohto dokladu nie je možné reklamáciu uznať.

II.III Kupujúci zaistí dopravu reklamovaného tovaru na adresu firmy predávajúceho.

II.IV Ak nie je možné z nejakého dôvodu dopraviť tovar na adresu firmy predávajúceho, bude reklamácia vybavená po vzájomnej dohode kupujúceho s predávajúcim .

II.Spôsob uplatnenia nárokov z chýb

III.I Predávajúci poskytuje záruku za akosť len za podmienok stanovených v tomto Reklamačnom poriadku, ktoré musia byť splnené súčastne (v prípade nesplnenia ktorejkoľvek z nich záruka bez ďalšieho skončí):
 • kupujúci urobil pri prevzatí produktov od predávajúceho či ihneď bezprostredne po dodaní produktov predávajúcim kvalifikovanú kontrolu dodaných produktov. Kupujúci je povinný prevzatie produktov písomne potvrdiť predávajúcemu na predávajúcom protokole. V prípade že, kupujúci produkty od predávajúceho alebo nepodal predávajúcemu písomnú správu o chybách produktov bez zbytočného odkladu po prevzatí produktov od predávajúceho, má sa za to, že produkty boli prevzaté bez chýb;
 • kupujúci uplatní nároky z chýb riadne a včas v súlade s týmto Reklamačným poriadkom
 • po celú dobu trvania záručnej doby do produktu nezasiahne (napr. formou úprav alebo opráv) žiadna osoba, ktorá k tomu nie je výslovne poverená predávajúcim;
 • produkt bude kupujúcim užívaný len obvyklým spôsobom a v súladu s jeho účelovým určením;
 • bude zaistená bežná údržba produktu.
V prípade pochybností je kupujúci povinný preukázať, že produkt užíval v súlade podmienkami uvedenými reklamačného poriadku.

III.II Keď sa prejaví na produkte v záručnej dobe akákoľvek chyba, na ktorú sa vzťahuje záruka za akosť, je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 24 hodín odo dňa, keď kupujúci prebral tovar, doručiť predávajúcemu písomné oznámenie o výskyte chýb produktu obsahujúci hlavne podrobný popis chyby, príp. ako sa chyba prejavuje. Nedodržanie tejto lehoty alebo náležitostí písomného oznámenia zo strany kupujúceho má následky podľa ustanovení § 428 odst. 1 obchodného zákonníku. Písomné oznámenie kupujúci urobí formou reklamačného protokolu poslaného doporučene poštou alebo mailom. Kupujúci je povinný súčastne s písomným oznámením predložiť predávajúcemu kópie dodacích listov, na ktorých základe boli produkty, u ktorých uplatňuje kupujúci nároky z chýb, kupujúcemu dodané.

III.III Keď sa prejaví na produkte v záručnej dobe akákoľvek chyba, na ktorú sa vzťahuje záruka, je kupujúci povinný zdržať sa akéhokoľvek zásahu do produktu a umožniť predávajúcemu prehliadku produktu; za tým účelom je kupujúci povinný chybný produkt predložiť súčastne s písomným oznámením a kópiami dodacích listov predávajúcemu, poprípade osobám, ktorých prostredníctvom predávajúceho plní svoje záväzky alebo umožniť predávajúcemu, prípadne osobám, ktorých prostredníctvom predávajúceho plní svoje záväzky, neobmedzený prístup do miesta, v ktorom je chybný produkt umiestnený.

III.IV Keď nesplní kupujúci svoje povinnosti uvedené v bodoch III.II a III.III Reklamačného poriadku, predávajúci im uplatnený nárok z chýb neuzná.

III.V Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu pri odstraňovaní chýb všetku potrebnú súčinnosť.

IV. Neoprávnená reklamácia

Záruka sa nevzťahuje na vady produktov spôsobené dopravou, pokiaľ ju zaisťuje kupujúci, ďalej na vady vzniklé
 • bežným opotrebovaním;
 • nesprávnym užívaním či nesprávnym skladovaním produktu;
 • porušením ochranných pečatí a nálepiek, pokiaľ na produkte sú, poškodením či odstránením označené obchodné firmy predávajúceho z produktu;
 • neodborným zásahom, inštaláciou, zaobchádzaním či obsluhou; neodborným zásahom sa rozumie tiež akékoľvek popisovanie produktu nezmývateľnými písacími prostriedkami;
 • používanie, umiestňovanie, uskladňovanie produktov v nevhodných podmienkach pokiaľ ide o teplotu, vlhkosť, prašnosť;
 • nesprávnou údržbou alebo zanedbaním potrebnej údržby;
 • v dôsledku vyššej moci či nesprávne alebo neodborné manipulácie;
 • v dôsledku jednania (konania či zabudnutí) tretej osoby alebo kupujúceho;
 • v dôsledku užívania produktu iným než obvyklým spôsobom alebo v rozporu s jeho účelovým určením;
 • na chyby spôsobené mechanickým alebo chemickým poškodením.
Všetky náklady vzniklé predávajúcemu v dôsledku uplatnenia neoprávnenej reklamácie zo strany kupujúceho sa kupujúci zaväzuje predávajúcemu v plnej výške nahradiť.

V.Lehoty pre vybavenie reklamácie

V.I Reklamáciu produktu vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu riadneho uplatnenia chýb produktu kupujúcim, tj. uplatnenie chýb produktu v súlade s týmto Reklamačným poriadkom. Lehota pre vybavenie reklamácie sa počíta odo dňa prijatia reklamácie predávajúcim do dňa vybavenia reklamácie predávajúcim.

V.II Oprávnenosť každej reklamácie a posúdenie odstrániteľnosti či neodstrániteľnosti chyby urobí odborný zodpovedný pracovník predávajúceho a svoje stanovisko povie kupujúcemu v Reklamačnom protokole.

VI.Záverečné ustanovenia

VI.I Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosti 15.3.2015. Týmto dátumom taktiež strácajú platnosť všetky predošlé verzie.

VI.II Zmeny Reklamačného poriadku vyhradené.