VÁŠ NÁKUPNÝ KOŠÍK: 0 produktov v sume 0,00 €

PRIHLÁSENIE  |  REGISTRÁCIA

Obchodné podmienky

Pre kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu www.prepsa-premacku.eu

I.Všeobecné ustanovenia

I.I Zmluvné strany
Predávajúci
Názov: Rastislav Kuric
Sídlo: M. Rázusa 1753/22 , 96001 Zvolen, Slovenská republika
IČO: 47909862
DIČ: 1034379764

Kupujúci
Maloobchodný zákazník- fyzická osoba bez živnostenského oprávnenia: Neregistrovaný užívateľ v internetovom obchode predávajúceho, ktorý má možnosť objednať si produkty.
Velkoobchodný zákazník - fyzická alebo právnická osoba, Registrovaný užívateľ v internetovom obchode predávajúceho, ktorý má na základe registrácie možnosť objednať produkty.

I.II Predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho.

I.III Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorý prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný v elektronickom obchode kupujúcemu a na všetky vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré vznikli pri uzatváraní kúpnej zmluvy a pri reklamácii tovaru.

II.Objednávka

II.I Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho elektronickou formou prostredníctvom obchodného systému v eshope www. prepsa-premacku.eu.Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

II.II Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, dodaciu a fakturačnú adresu, telefónne e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH.Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

II.III Záväzné akceptovanie objednávky nastane po overení dostupnosti, termínu dodania tovaru, resp. prípadnej zálohovej platby požadovanej predávajúcim. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

II.IV Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve, špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru alebo iných službách, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.

II.V Predávajúci je oprávnený aj v prípade objednávky tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho vyžiadať od kupujúceho zálohu v dohodnutej výške. Kupujúci v takomto prípade nemôže odstúpiť od uzavretej zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške poskytnutej zálohy za bezdôvodné neprevzatie tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho. Zaplatením zmluvnej pokuty sa kupujúci nezbavuje povinnosti zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške

II.VI Kupujúci môže stornovať rozpracovanú a ešte záväzne neakceptovanú objednávku v elektronickom obchode tak, že príslušnú položku, resp. všetky položky objednávky vymaže v nákupnom vozíku elektronického obchodu.

II.VII Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň zaslania záväznej akceptácie objednávky predávajúcim a to v prípade, že tovar ešte nebol predávajúcim expedovaný kupujúcemu. Objednávku je možné stornovať iba písomnou formou (emailom alebo poštou). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (emailom alebo poštou). Predávajúci môže upraviť možnosť stornovať objednávku podľa svojho uváženia, pokiaľ je to výhodnejšie pre kupujúceho v porovnaní so znením v tomto bode.

III. Práva a povinnosti zmluvných strán

III.I. Práva a povinnosti predávajúceho

III.I.I. Predávajúci je povinný dodať na základe záväznej akceptácie objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR. Ďalej je predávajúci povinný odovzdať najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektonickej forme všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.

III.I.II. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

III.II. Práva a povinnosti kupujúceho

III.II.I. Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho. Kupujúci je povinný potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

III.II.II. Kupujúci má právo na dodanie v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznej akceptácii objednávky.

IV.Dodacie podmienky

IV.I Predávajúci je povinný splniť objednávku kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom a dodať mu tovar v lehote uvedenej v záväznej akceptácii objednávky. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, predávajúci je povinný objednávku kupujúceho - spotrebiteľa splniť do 30 dní od jej doručenia. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak hrozí omeškanie dodania tovaru v dôsledku nepredvídateľných okolností nezavinených dodávateľom (napr. živelné udalosti, nedodržanie lehoty dodávky od výrobcu, zahraničného dodávateľa, oneskorenie alebo zlyhanie dopravy a pod.), je dodávateľ povinný bezodkladne informovať kupujúceho o tejto skutočnosti a dohodnúť s ním náhradnú (predĺženú) lehotu dodania tovaru. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme v lehote uvedenej v kúpnej zmluve, resp. v záväznej akceptácii objednávky, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu skladné vo výške 5 eur za každý deň uskladnenia tovaru. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný prevziať tovar, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní dohodnutého tovaru tretej osobe sa záloha za dohodnutý tovar zaplatená kupujúcim započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu.

IV.II. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v záväznej akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

IV.III. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné vo výške uvedenej v bode IV.I. týchto Všeobecných obchodných podmienok. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prvému prepravcovi alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

IV.IV. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej sumy v plnej výške. Do nadobudnutia vlastníckeho práva kupujúcim, má kupujúci k prevzatému tovaru všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov dodávateľa majú uvádzané termíny dodávok v elektronickom obchode orientačný charakter.

IV.V Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal hneď po prevzatí. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam - reklamáciu o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorú potvrdí dopravca. Predávajúci neakceptuje reklamácie tovaru, ktorý je evidentne poškodený prepravou,ktorou sa považuje prepravná služba .

IV.VI. Pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim nedohodli inak, resp. nie je vyššie uvedené inak, dodacia doba na tovar ponúkaný v elektronickom obchode je od 1 do 60 dní od záväznej akceptácie objednávky predávajúcim.

IV.VII Spôsob platby a dopravy

IV.VII.I Objednávky z nášho internetového obchodu je možné uhradiť nesledujúcimi spôsobmi: -Platba dobierkou - celkovú sumu za tovar uhradíte až pri preberaní zásielky. -Zálohová platba - tovar odošleme po pripísaní peňazí na náš účet alebo po zaslaní potvrdenia o prevode t.j. výpisu z internetbankingu alebo oskenovaného potvrdenia z banky

IV.VII.II Spôsob a cena dopravy - Objednaný tovar doručujeme nasledovnými spôsobmi do SR,:
Kuriérom
- tento spôsob dopravy je zabezpečený spoločnosťou Slovenská pošta
- cena dopravy sa odvíja od adresy doručenia a sumy faktúry bez DPH.
Ceny sú stanovené v prepravných podmienkach. Tovar Vám zašleme ihneď po skompletizovaní na adresu, ktorú ste uviedli ako dodaciu adresu v objednávke.

IV.VII.III Ostatné informácie

• doba spracovania prijatej objednávky je 48 hodín
• po spracovaní prijatej objednávky bude tovar doručený od 1 do 5 pracovných dní
• v prípade vyčerpania skladových zásob bude táto skutočnosť oznámená zákazníkovi mailom prípadne telefonicky a objednávka nedodaného tovaru bude stornovaná
• v prípade ak kupujúci nedodaný tovar, ktorý bol stornovaný na základe vyčerpania skladových zásob potrebuje, je nutné vytvoriť novú objednávku

IV.VII.IV Dodacie náklady
Slovenská pošta - do 10 kg tovaru (tovar nad 10 kg automaticky posielame kuriérskou službou GLS)
dobierka:
do 20 € poštovné 3 €
od 20 € do 50€ poštovné 6 €
nad 50€ poštovné neplatíte
Kuriér GLS v rámci SR - od 10 kg - do 20 kg tovaru
dobierka: Cena dodania pre každú vybavenú objednávku zaslanú prostredníctvom kuriéra na dobierku:
od 0 € - do 99,-€ -- 6,-€ .
od 100 € - a viac - € -- 0,-€ .
V prípade váhy tovaru nad 20 kg bude stanovená individuálna cena dopravy, o ktorej budeme vopred informovať zákazníka.
Uvedené ceny platia pre Slovenskú republiku.

V. Odstúpenie od zmluvy

V.I Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v 1 deň kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň kedy objednávku predávajúci potvrdí kupujúcemu. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom, faxom).

V.II Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ. Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

V.III Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.

V.IV Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch: -ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy -ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť -ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

V.V prípade akceptovania požiadavky spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 14 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 30% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.

V.VI Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časti ak:
-produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
-zmenila sa cena dodávateľa produktu
-vystavená cena produktu bola chybná

VI. Kúpna cena

VI.I. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru, prípadne iných, s doručením súvisiacich nákladov (ďalej len "kúpna cena") formou:, - dobierkou pri doprave cez kuriérsku spoločnosť alebo - inou, medzi kupujúcim a predávajúcim písomne dohodnutou formou.

VI.II Dohodnuté ceny sú záväzné v rámci dohodnutej odbernej lehoty. Predávajúci si však vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny ešte nevyprodukovaného, ale objednaného tovaru, v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru, resp. v prípade pohybu výmenných kurzov o viac ako 4%.

VI.III. V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy pred zaplatením celej kúpnej ceny, zmluvné strany sa dohodli, že zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.

VI.IV. Pokiaľ sú uvedené v katalógoch predávajúceho zľavy, rabaty alebo iné cenové zvýhodnenia, nevzniká na ne, resp. ich výšku, právny nárok. Toto platí aj pre už niekedy poskytnuté špeciálne rabaty, množstevné rabaty alebo akciové ceny. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť ceny a rabaty.

VI.V. Kúpna cena je splatná ihneď. V prípade neuhradenia kúpnej ceny do 14 dní od dodania tovaru má predávajúci právo uplatniť úrok z meškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania s platbou.

II. Záruka a servis

VII.I Spotrebiteľ obdrží k nákupu daňový doklad, ktorý slúži zároveň ako záručný list. Konkrétne záručné a servisné podmienky vybraných produktov sú uvedené v príslušných záručných listoch, ktoré spotrebiteľ obdrží pri kúpe produktu.

VII.II. Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje - nie zabudovaný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu.

VII.III. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

VII.IV prípade uplatňovania reklamácie je spotrebiteľ povinný doložiť fotodokumentáciu vady. Zjavné vady, poškodenie tovaru a rozdiely v množstve medzi skutočne prijatým a vydaným (vyfakturovaným) tovarom je odberateľ povinný oznámiť predávajúcemu okamžite po ich prevzatí.

VIII. Záverečné ustanovenia

VIII.I. Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať spotrebiteľa k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup.

VIII.II. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

VIII.III. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo straty vzniknuté iným spôsobom.Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

VIII.IV. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku - telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany, pokiaľ jednotlivé články zmluvy neustanovujú inak.

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 15.3.2015